16
2011. április 22.

Támadás a történelem ellen

Kovács M. Mária: Új államalapítás zajlik

Múlt héten a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium egyik államtitkára felülbírálta a Holokauszt Emlékközpont állandó kiállítását. Közölte: „át kell értékelni” a tárlatot, mert az – szerinte – nem megfelelőképpen mutat bizonyos történelmi eseményeket és tényeket. Kijelentése ellen nyílt levélben tiltakoztak – a történettudományok és a kutatások szabadságának védelmében – neves történészek, tudósok. Egyben arra is rámutattak, hogy éppen a kormány alkotmánytervezetének preambulumában – új nevén: „nemzeti hitvallás” – megjelenő történelmi értékelés lehet a törvényes alapja az efféle sommás politikai ítéleteknek és cenzúrának. A tiltakozó levél egyik aláírója, a Közép-európai Egyetem történészprofesszora szerint az alaptörvény tervezete azt jelzi: új államalapítás zajlik. SÁNDOR ZSUZSANNA interjúja.

Kapcsolódó írásaink

- Állítólag Sztálin mondta egy történészkonferencián: „Elvtársak, holnaptól minden másként történt!” Nyílt levelükben mintha önök is azt vetítenék előre: az új alkotmánnyal új történelemírás kezdődhet Magyarországon.

MTI-fotó
Megbélyegzettek a Nagykörúton

– Erre a veszélyre akartuk felhívni a figyelmet. A szövegtervezet szerint az alkotmánynak és a sarkalatos törvényeknek összhangban kell lenniük a „nemzeti hitvallással”. Ami azt jelzi: a preambulumban foglalt történelmi értékeléseknek nem pusztán jelképes szerepet szánnak. Márpedig a jogállamok alaptörvényeiben a nemzeti múlt inkább szimbolikusan jelenik meg. Szokatlan, hogy egy preambulum a történelmet merev korszakokra tagolja, s nem a jogalkotás tartalma szerint deklarálja, melyiket tekinti legitimnek, melyiket illegitimnek. Sőt: a preambulum kötelező „hitvallásként” akarja meghatározni, miként vélekedjünk – mondjuk – a huszadik század történelmi traumáiról.

- Orbán Viktor úgy véli: ez „minden magyar ember” alkotmánya lesz. Az előkészítő bizottságból meg többen is nyilatkozták: a „nemzeti hitvallás” szakértők tanácsai alapján készült.

– Az a gyanúm: a szakértők nem történészek voltak. Erre mutat, ahogyan bonyolult történelmi eseményeket sommásan ítél meg a szöveg. Például: „Hazánk 1944. március 19-én elveszítette állami önrendelkezését, amelynek visszaállítását 1990. május 2-ától, az első szabadon választott népképviselet megalakulásától számítjuk.” Ez azt jelenti: mivel ’44 márciusától idegen hatalmak megszállása alatt voltunk, a magyar állam jogfolytonossága megszakadt, és ez csak 1990-ben állt helyre. Vagyis: a két időpont közötti évtizedekben lezajlott jogalkotás legitimitása megkérdőjelezhető. Beleértve akár a köztársasági államforma 1946-os bevezetését. De a preambulum voltaképpen az 1989-es alkotmányt sem tekinti legitimnek, amely megalapozta a demokratikus jogrendet.

- Mindebből mi következik?

– Jóval többről van szó alkotmánymódosításnál: új államalapítás zajlik. A szövegből az derül ki: a most születő állam az 1944 márciusa előtti korszakban látja elődjét.

- Abszurdan hangzik, hiszen Magyarország akkori államformája királyság volt.

– Valóban abszurd.

- Bontsuk azért ki, milyen huszadik századi történelemképet sugall a „nemzeti hitvallás”. Az ország önrendelkezésének megszűnését – ön is említette – 1944. március 19-étől, a német megszállástól számítják az alkotmánytervezetben. Horthy Miklós volt akkor a kormányzó, s ezután indultak a deportálások. De ha 1944 márciusa után nem voltunk „jogképességünk”, autonóm cselekvőképességünk birtokában, vajon az akkori politikai vezetést terhelheti-e bármilyen felelősség a több százezer magyar zsidó elhurcolásáért, elpusztításáért?

– Kétségtelen: a preambulum szemlélete alapján nehezen vethető fel az akkori magyar állam felelőssége. Épp az ilyen egymondatos megállapítások miatt tartom aggályosnak egy-egy történelmi korszak szinte jelszószerű megítélését. 1944 márciusa és októbere között a Horthy Miklós által kinevezett Sztójay- és Lakatos-kormány egyáltalán nem volt a cselekvőképességétől megfosztott bábkormány. Magának Horthynak is voltak választásai. Lehetősége lett volna akár arra is, hogy bojkottálja a német megszállást, ne is tárgyaljon erről Hitlerrel. Bethlen István is ezt tanácsolta Horthynak. De ő másként döntött. Megállapodott Hitlerrel. És a németek bevonulását „baráti” megszállásnak beállítva továbbra is kormányzó maradt.

- Közismert: 1944 márciusa után a deportálások lebonyolításában aktív szerepet vállalt a magyar kormány.

– Olyannyira, hogy a deportálások felügyelésével megbízott német osztag önmagában nem is tudta volna megoldani ezt a „feladatot”. Az Eichmann-kommandónak összesen száz-százötven tagja volt. Viszont több százezres – csendőrökből, köztisztviselőkből álló – hazai apparátus támogatta őket. Horthy arról is önállóan döntött: a deportálásokról szóló kormányrendeletek kiadásához nem szükséges az ő ellenjegyzése. A zsidók bevagonírozásában teljesen szabad kezet adott a Sztójay-kormánynak.

Zsidók százezreit deportálták

- Mindenesetre a történészek mostani tiltakozó leveléhez az is „apropót” adott, hogy múlt héten a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium államtitkára, Gál András Levente közölte: „át kell értékelni” a Holokauszt Emlékközpont állandó tárlatát. Mondta azt is: „érdemben” kell beszélni a holokausztról, nemcsak a „felkent hivatalos megmondóembereknek” meg a „magukat liberálisnak valló közíróknak”. Szerinte akár újra lehet értelmezni a magyar vészkorszakot, új kérdéseket felvetni.

– Kérdezni bármit lehet. Csakhogy az államtitkár úr igen súlyos vádat fogalmazott meg a Holokauszt Emlékközpont állandó kiállításával kapcsolatban. A kormányzati portálon azt nyilatkozta: ez a tárlat „történelmi csúsztatásokat” mutat. Később egy rádiós interjúban már azt mondta: magánemberként szólalt meg a Kormány.hu-n. De a kormányzati portálon közzétett „magánvélemény” fából vaskarika. Mindez rendkívül aggasztó: „ízelítőt” ad abból, mi minden következhet a jövőben az ilyen felfogásból. Az alkotmányt még el sem fogadták, ám egy kormánytisztviselő már most úgy gondolja: felhatalmazása van arra, hogy saját elgondolásai szerint – mintegy megrendelőként – átrendeztessen egy történészek által létrehozott tárlatot, és „helyes irányt” szabjon a holokausztértelmezésnek. Megdöbbentő az a nyilatkozata is: a holokausztkiállításnak egy „általános magyar közvélekedést kell szolgálnia”. Mintha egy demokráciában csak egyféleképpen lehetne gondolkozni. Az már egyenesen orwelli gondolat részéről: a tárlat „felesleges feszültségeket” kelt. Vajon bemutatható a vészkorszak feszültség nélkül?

- Gál nem történész. Jogász. Korábban ő képviselte ügyvédként a XII. kerületi önkormányzatot az engedély nélkül épített turulszobor ügyében. Most viszont „történelmi kioktatást” is adott a kormányzati portálon, mondván: a bécsi döntések utáni területi visszacsatolások és az ott élő magyar zsidóság későbbi deportálása között hamis összefüggést sejtet a holokausztkiállítás. Mintha a Kárpátaljára, Erdélybe, Felvidékre bevonuló magyar katonaság, a magyar állam lenne felelős a zsidók elhurcolásáért.

– A kiállítás semmi ilyesmit nem sugall: kronológiailag mutatja be az eseményeket. De érdemes a tényeket figyelembe venni. A magyarországi zsidóság is igazságtalannak tartotta Trianont. A visszacsatolt Felvidékre bevonuló magyar hadsereget az ottani zsidóság is ünnepelve fogadta. Ám ezt követően a magyar közigazgatás azonnal listázta a visszacsatolt területek zsidó polgárait, és kiterjesztette az anyaországban bevezetett zsidótörvényeket. Amelyek rájuk szigorúbban vonatkoztak. Például a második zsidótörvény kimondta: az orvosok közt az izraeliták aránya nem haladhatja meg a hat százalékot, s ameddig a zsidó orvosok aránya nem csökken ez alá, nem adható ki engedély új kérelmezőknek. De a már praktizáló orvosok engedélyét nem vonták vissza. Ugyanakkor a visszacsatolt területeken élő, ott előzőleg jogszerűen praktizáló zsidó orvosok már eleve nem kaphattak működési engedélyt Magyarországon a visszacsatolás után. Ugyanez a szigorított diszkrimináció érvényesült más szakmák esetében is az ottani zsidóságra nézve. Őket végül a korábbi listázás alapján deportálták: ezt a magyar közigazgatás tisztviselőinek és a csendőröknek ezrei bonyolították – a száz-százötven fős német alakulat irányításával.

Horthy végül megállapodott Hitlerrel

- Térjünk vissza az alkotmánytervezethez. A preambulumban az is szerepel: a nemzetiszocializmus és a kommunizmus uralma alatt elkövetett embertelen bűnök nem évülnek el.

– Ez is zavaros megfogalmazás. Magyarországot is kötelezik olyan nemzetközi szerződések, amelyek eleve kimondják: az „emberiség ellen” elkövetett bűnök nem évülnek el. Így az „embertelen bűnök” fogalma valamely új körre terjesztheti ki az elévülhetetlenséget, de nem derül ki, milyenre. Nem világos az sem: a „nemzetiszocializmus” alatt elkövetett „embertelen bűnök” a vészkorszakot illetően vajon melyik korszakra vonatkoznak. Ha pedig az 1944 márciusa és az 1990 nyara közötti jogalkotást nem tekintjük legitimnek, ad absurdum a numerus clausus vagy a zsidótörvények eltörlése is megkérdőjelezhetővé válik. Ezek ugyanis a német megszállás előtti történeti alkotmány részét képezték, s ’46-ban semmisítették meg őket. Nem feltételezem, hogy a preambulum szerzői végiggondolták mindezt. Csak annyit állítok: egy magamfajta történész számára a tervezetben szereplő korszakok elhatárolása alkalmatlannak tűnik arra, hogy a magyar történelem menetéről és fordulatairól képet adjon.

- Egyáltalán: hogyan lehet ilyen „gondatlanul” összecsapott preambulum alapján sarkalatos törvényeket hozni? Ha valaki a „nemzeti hitvallástól” eltérő véleményt mond – például – Horthyról, alkotmánysértést követ el? És át kell majd alakítani az egész hazai történelemtanítást?

– A jelenlegi középiskolai történelemtankönyvek többnyire korrekten tárgyalják a vészkorszakot. Ám attól lehet tartani, hogy a közoktatásban is bekövetkezhet olyasmi, ami a Holokauszt Emlékközpont esetében történt. Sőt: a preambulumra hivatkozva a kormánytisztviselők akár azt is megfogalmazhatják, mit kellene tanítani az egyes korszakokról. Meggyőződésem: ha számos európai államhoz – Németországhoz, Hollandiához, Franciaországhoz – hasonlóan végre Magyarország is szembenézne a történelmi múlt komplex valóságával, azzal csak tiszteletet vívhatna ki. Ehhez aligha segít hozzá, hogy a preambulum azt is sugallja: az ország 20. századi tragédiáinak kizárólagos felelősei a külföldi államok. Nyílt levelünket éppen azért írtuk, hogy a parlamenti képviselők figyelmét is felhívjuk arra: az átgondolatlanságnak súlyos következményei lehetnek. Egyénileg kell majd szavazniuk az alkotmányról. Most még van idejük mérlegelni.

Bazánth Ivola felvétele

Hozzászólások
Összesen: 16 db

A hozzászólás csak regisztrált tagjaink számára elérhető, kérjük lépjen be vagy regisztráljon!

Elfelejtette jelszavát? Segítségért kattintson ide!

Kérjük, hozzászólásánál tartsa be az oldal szabályait. Erről és a moderálási elvekről itt olvashat részletesen!

Hozzászólhat a Facebook azonosítójával is.
Kattintson a "Facebook bejelentkezés" gombra!
Hozzászólás Facebook regiszrációval
szutor
2011-04-24 07:24:06   #16

Mindig vannak ilyen nyomorult nyápicok, akik nem éltek át valamit, de jár a szájuk. Egy életre előttem van, amit gyermekként megéltem. 1944-ben a bombázás elől egy vidéki városba mentünk rokonokhoz. Az utcában volt kis rozoga nádfedeles házban egy egyedül maradt 88 éves, fejkendős zsidó asszony. Mivel más nem mehetett, unokatestvéremmel mi segítettünk a kis cókmókját felrakni a szekérre. Azóta is előttem van szomorú, meggyötört arca, és az a kérdés, vajon milyen ártalmat jelentett ez a szomorú idős asszony? Ha összefutnék az államtitkár úrral, szemen köpném.

jo napot
2011-04-24 02:41:11   #15

Németorszâg a német kormânyok elismerték a szörnyûségeket amiket az elözöbb nemzedékek elkövettek, nem csufoltâk a Holokausztot mint egyes magyar ujsâgirók és politikusok holokamukrol beszélnek, meg a
"jovâtételt" csufoljâk. A németek, tudjâk hogy millio emberek legyilkolâsât nem lehet jovâtenni, de lehet elitélni a borzalmakat,ugyanakkor az elrabolt vagyonok,birtokok,értékek, egy részét megtéritve, elhatârozni magukat a nâciktol,törvényekben
tiltani az antiszemita nâci propagandât
,mindent elkövetnek bizonyitani hogy az uj nemzedékek elitélik a nâcik
borzalmas aljas gazembersâgeiket.
Ugyanakkor MAGYARORSZAGON sokan tagadjâk,a borzalmak elkövetéseit,egyes csoportok igazoljâk helyeslik a nâcizmust
tovâbbra is uszitanak a kisebbségek ellen és masiroznak fasiszta
egyenruhâkban. A MAGYAR HIRLAPBAN âs nyilas honlapokon uszitanak
és igyekszenek ujra egy alkalmas hangulatot teremteni a rablo gyilkosâgokra.

krafterk
2011-04-23 11:06:49   #14

az a szomorú ebben az egészben, hogy ez a történelem hamísítás, ill. az ezzel való próbálkozás már jó ideje folyik, lásd Horthy szobrok, ill. az hogy egyre többen állítják, Horthy- nem vett részt tevékenyen a magyar zsidók deportálásában, mi több igazi zsidó mentő volt stb. az persze mellékes, hogy eredeti dokumentumok zöme bizonyítja ennek az ellenkezőjét!
Lásd Horthy féle felháborodott kirohanása, Hitlerhez, mely szerint ő bizony nem szegűl ellen a zsidók kitelepítésének, hiszen ő maga is zsidó ellenes, és hogy ezt bizonyítsa, felhozza védelmére, hogy magyarország volt az első olyan ország, ahol a zsidók megfékezésére törvényt hoztak- numerus clausus, de számos hasonló bizonyíték is van, ezzel kapcsolatban! És hogy mennyire nem voltunk bábok arra is vannak bizonyítékok, mint pl. az a levél melyet Horthy írt Hitlernek, a háborúba való belépésünkkel kapcsolatban, vagy hogy hadat üzentünk az angoloknak, miután a németek hadat üzenetek, Horthy csak az után kezdett azzal próbálkozni, hogy lassítsa a deportálásokat vagy leállítsa őket, miután egyértelműen kiderült számára, hogy a háborút el fogjuk veszíteni, és a tanácsadói megpróbálták rávenni, hogy kössön külön békét a nagyhatalmakkal, és csak ezek után ennek következtében, vonták ki a németek a forgalomból, de addigra már a nyilasok kezében volt a hatalom, de mind addig, amíg nem következett be a nyilas hatalom átvétel, Horthy volt az úr az országban, és minden ami itt történt, akár deportálások, akár a Donkanyar, akár az angoloknak szóló hadüzenetünk, mind az ő tudtával és akaratával történt!

ami pedig az új "alkotmányban" vagy tákolmányban szerepel azzal kapcsolatban, hogy 44 óta az ország nem a saját ura , nos hát erre mit is lehetne mondani, de tegyük fel elfogadjuk hogy a német és utána az orosz megszállás egy ideje alatt nem volotunk a magunk urai, akkor is le kellene fogadnunk azt a tényt hogy 1998 tól, azért ez már nem igaz, és hogy az akkori ellenzék által kierőszakolt/kiharcolt lkotmány módosítás már a sajátunk volt, és azt sem kéne elfeledni, hogy annak megalkotásában Orbán Viktor és követői is igen erőteljesen részt vettek!

így nem értem, ill. értem ezt az erős alkotmányozási kényszert, csak nem tudom elfogadni, lévén, igaz hogy Orbanistán 2/3-os töbséget kapott, de csak statisztikailag, és nem a valós szavazati joggal rendelkező szavazók számát tekintve kapott 2/3-ot, ami akárhogy is nézzük nem ugyan az!
tehát nyugodt lelkiismerettel állítatjuk, hogy orbanisztánt és csatlósait az ország kevesebb mint a fele hatalmazta fel!
így az amit most tesz valóban illegitím, még ha jogszerint nem az, erkölcsileg mindenképpen! és lehet majd most nevetgélni rajta, de erőteljesen az az érzéserm, hogy előbb vagy utóbb Orbanisztánnak lesz királya!
csak néhány mumentum, ami azt mutatja, hogy Orbanisztánnak nem lenne ellenére, az ilyesmi -
Orbán Viktor "sorsszerűnek és rendeltetésszerűnek" érzi, hogy a köztársasági elnök húsvét hétfőn írhatja alá az alkotmányt, azon a napon, amely egybeesik az általa vezetett Fidesz-KDNP pártszövetség egy évvel ezelőtti kétharmados választási győzelmének napjával. A jövő a miénk. Ha akarjuk, akkor nem elszenvednünk kell, hanem a saját magunk képére formálhatjuk és alakíthatjuk. Egy évvel ezelőtt arra kötöttünk egymással szövetséget, hogy Magyarországból olyan helyet faragunk, olyan hellyé tesszük a hazánkat, ahol az örömök száma, az elégedettségre okot adó dolgok száma messze meghaladja a mindennapi élet nehézségeit" - mondta egyebek között a kormányfő a Kossuth téren, a Parlament előtt felvett háromperces videóüzenetben.

Az alkotmányról azt is mondta, az "fontos dolog, nagyszerű teljesítmény, hogy sikerült megalkotnunk". Szerinte az új alkotmány lehet az újjászületés dokumentuma, a "biztos alap, amire fölépíthetjük a közös jövőnket". Az alkotmány "pajzsként megvédi majd a magyarok közösségét azokkal a bajokkal szemben, amelyekkel szemben védtelennek bizonyultunk az elmúlt nyolc év során. Mindannyiunknak oka van hát az örömre" - jelentette ki a miniszterelnök, aki üzenetében következetesen az "alkotmány" szót használta a parlament által elfogadott törvény címében szereplő "alaptörvény" helyett.

nos hát Orbanisztán egy új jövőt, magyarországot vizionál, mely felett pajzskén lebeg az új "alkotmány" hogy megvédje azt minden bajtól, kiemelve az elmúlt 8 évet! lesz még itt fehér terror!
igaz az már van lásd az egyre szaporodó feljelentések és próbálkozások, hogy a volt mszp-s vezetőket valamilyen okkal sittre vágják, és annak ellenére, hogy azt gondolom vannak olyanok, akiket valóban le kell sittelni, azért, mert sikkasztottak, vagy a saját szebükre gründoltak, törvénysértő módon, teheát ennek ellenére, azt gondolom, hogy ez már részben azért a fehér terror és a leszámolás része, csak egy valamit felejtenek el az urak, hogy mind e közben egyre több olyan esetre is fény derűl, ahol a saját vazallusaik is besározódtak, lásd a nagy inkvizítor elszámoltató, honvédelmi minisztériumtól vett potom pénzen lakást, ugyan úgy ahogy azok is akiket ő azzal vádol, hogy megkárosították az államot, csakhogy ő azzal védekezik hogy az ő esete más!
Na ja kérem így szokott ez lenni! Mindig vannak akiknek a lopása más, mint a többiek lopása! Mert ügyi a törvény előtt mindenki ergyenlő! vagy mégsem ?!

tsz elnok
2011-04-22 23:42:58   #13

anzsuhus becs!Legyen ugy,ahogy te akarod!

tsz elnok
2011-04-22 23:34:06   #12

Tisztelt Kerdojel!Moldova ir valami olyasmit a Valtozasok orei c. konyveben-nem tudom pontosan idezni sajnos-hogy a tortenlmet alkoholtol kozepesen befolyasolt allapotban kovettek el,de a legujabb birosagi gyakorlat szerint ez sulyosbito korulmenynek szamit.Bandi bacsinak es az edesapjanak egy nagy bune volt:jozanok voltak.Mo-n ez sajnos tulsagosan is gyakran szamit bunnek.Ezert tart ott az orszag,ahol.

öszike13
2011-04-22 19:44:38   #11

T. anzsuhus becs!
/nem tisztem megvédeni Tsz elnok-öt, nem is szorul rá, megtudja védeni magát szerintem.../

szvsz. igazat irt, sajnos van esély az ilyen kategóriákra.Is.

anzsuhus becs
2011-04-22 18:41:18   #10

Tsz elnök !Inkább egy 100 tagu cigány család és az egész zsido hitkösség valmint az Szkp teljes központi bizottsága a pot tagokkal együt mint Te vagy a magadfjták

anzsuhus becs
2011-04-22 18:35:34   #9

Be kell bizonyitani hogy a zsidok csinálták az egészet, és azok a derék nácik és nyilasok hiába probálták meg akadájozni öket mert azok egyszerüen mint az eszementek berohantak a gázkamrákba de ez még nem volt elég utánna azonnal a krematoriumba is késsöbb ott álltak a Dunaparton és elvetemült modon, hogy rossz hirét keltsék a nyilasoknak és Vona Gábornak meg az egész Fidesznyik kormánynak szoval köcsönösen belelövöldözték egymást a Dunába

Kérdőjel
2011-04-22 14:13:16   #8

jakabaa: nem csinált ő semmit sem "komplikálttá". Valamit nagyon nem értesz. Semmi néven nevezhetőt nem tett, amivel vétett volna a magyar törvények ellen. Németellenes volt, ez magában elegendő volt Mauthausenhez. Ő a "Bandi bácsi".

Ami apámat illeti: olvasd el azt a sort, hogy: "Amikor a szovjet frontra kellett mennie, már ferde szemmel néztek rá a Városházán, ahol dolgozott: gyanús balos szocdemnek számított...." Ő sem vétett a törvények ellen, nem volt katonaszökevény, stb.
"Bezzeg ha ők győztek volna"- apám 42-ben, szintén szabadságos vonattal utazott, egy kupéban egy német tiszttel. Apám jól beszélt németül, az út hosszú volt. Persze "szőrmentén" indult a beszélgetés, aztán hosszú órák után egyszercsak annyit mondott a német: Uram, ezt a háborút már elvesztettük". Pontosan így volt. Ami ezután jött az már csak fölösleges szenvedés volt.
"Bezzeg ha ők győztek volna" - eléggé ismert hogy mi volt a Mein Kampf első kiadásaiban. Aztán a késöbbiekből már kihagyták, hogy milyen sorsot szántak a magyaroknak.

ambivalens
2011-04-22 12:11:28   #7

Gál András Levente államtitkár a közigazgatás szégyene!!

Az a korábbi ügyvéd, aki off-shore cégek tömegét alapíttatta
(névleg) saját ügyvédjelöltjével is, akiknek sok választásuk nem volt!

Ezek után, a korrupció melegágya a Minisztérium,ami után már teljesen érdektelen, hogy az államtitkár hogyan foglal állást egy Holokauszt kiállítással kapcsolatban. Az ő szolidaritása ugyanis inkább lejárató lenne (csakúgy, mint Zuschlagé...)...

Hallgassa élőben! KLUBRÁDIÓ
Kedvezménykártya a 168 Órától

EDC kártya, akár Önnek is

Kedvezménykártya a 168 Órától

2014. július 10. csütörtök
Közösség
hu pi lilliput: …látomás!...félig érthetően!...divattá vált!...már... 16:00
…a szőnyeg alól jelentem!
vilsi: UTOLSÓ OLIMPIA -Rió ráfizetéses, a gazdaságosság... 14:13
UTOLSÓ OLOMPIA
Lé Hűtő: Momentán úgy tűnik, nem eléggé… [/quote] Ezekben... 14:10
Orbán a király !
oregsoma: http://www.vezess.hu/hirek/2016/07/26/m ...... 13:19
Hát milyen országban élünk?
A Propeller hírei