0
168 Óra Online írása
2008. május 5.

Adatvédelmi szabályzat

Ezen a web oldalon található adatok, információk a Telegráf Kft szolgáltatását képezik.

Az online tartalmának ingyenes vagy ellenérték fejében történő szolgáltatásként való felhasználása, valamint tovább-felhasználása csak a Telegráf Kft előzetes engedélyével és csakis a forrás pontos megjelölésével történhet.

A Telegráf Kft kijelenti, hogy ezen a web oldalon található valamennyi adat, hír, információ tartalmának pontosságáért és valódiságáért minden tőle elvárhatót megtesz és elkövet, a felhasznált hírforrásokat a lehető legnagyobb körültekintéssel választja ki, de magának a tartalomnak a pontosságával és valódiságával kapcsolatban semmilyen közvetlen és közvetett felelősséget nem vállal.

A Telegráf Kft a regisztrált felhasználók és az előfizetők adatainak biztonságos tárolásáért és kezeléséért a technika jelenlegi állása szerint minden tőle elvárhatót megtesz, beleértve az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII törvény rendelkezései szerint.

Kijelentjük, hogy tevékenységi körünkön belül gondoskodunk az általunk megszerzett adatok biztonságáról, megtesszük azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, kialakítottuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek lehetővé teszik a rendelkezésünkre álló adatok biztonságos kezelését, tárolását, hozzáférését. A birtokunkba jutott személyes adatot kizárólagos meghatározott célból jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében kezeljük. Miután csak olyan személyes adatot kezelünk, amely adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas. Mihelyt ez a cél megvalósult, egyben gondoskodunk az adat szabályszerű megsemmisítéséről is.

Valamennyi felhasználóval, látogatóval közöljük, hogy adataikat a Telegráf Kft vagy közvetlen megbízottja kezeli, ill. dolgozza fel. Ezen megbízott az adatkezelés és az adatfeldolgozás szabályait betartja, tárolja és azokat csak és kizárólag név nélkül statisztikai célokra, összesítve használhatja föl szabadon. Az ilyen típusú adattovábbítás harmadik személy számára megengedett.

A weblapra történő belépéssel a látogató hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott adatokat az adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeljük.

A regisztrált felhasználók és az előfizetők adatait a Telegráf Kft csak célhoz kötötten az előfizetésükhöz, a honlap igénybevételéhez kapcsolódóan jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében teszi meg. A Telegráf Kft garantálja, hogy a személyes adatok az adatkezelés minden szakaszában e célnak megfelelnek. Közvetlen üzletszerzésre a Telegráf Kft csak felhasználó és előfizető kifejezett hozzájáruló nyilatkozata esetén használja fel, de harmadik személynek ez esetben sem adja át személyes adataikat.

Honlapunkon található más kívülálló harmadik személyek által működtetett külső honlapokra mutató kapcsolatokkal és linkekkel kapcsolatban a Telegráf Kft semmilyen felelősséget nem vállal, ezeket előfizetőink, regisztrált felhasználóink csak saját felelősségükre használhatják, mert e tekintetben az adatkezelés, felhasználás, tárolás biztonságát nem garantáljuk.

A web oldalunk online szolgáltatásának meghibásodásából, kimaradásából, számítástechnikai eszközökre gyakorolt hatásából eredő esetleges károkért semmilyen felelősséget nem vállalunk.

 

FELHÍVÁS FELHASZNÁLÓINKHOZ

Kedves Felhasználóink!

Kérjük, hogy az általunk közölt cikkekhez fűződő megjegyzéseiket, észrevételeiket, véleményüket a következő, mindenkire kötelező jogszabályi rendelkezések figyelembevételével tegyék közzé honlapunkon:

A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény 4.§ (3) bekezdése szerint a sajtószabadság gyakorlása nem valósíthat meg bűncselekményt vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívást, nem sértheti a közerkölcsöt, valamint nem járhat mások személyhez fűződő jogainak sérelmével.

A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény („a Be.”) 71.§ szakasza rögzíti az ott felsorolt szervezetek – közöttük a gazdálkodó szervezetek – adatközlési kötelezettségét a nyomozóhatóságok megkeresése alapján arra az esetre, ha a megkeresés személyes adatot érint. A Be. ezen rendelkezése alapján Kiadónk köteles a nyomozóhatóságoknak megadni azokat az adatokat, amelyek vonatkozásában hozzánk megkeresés érkezik és amelyek rendelkezésünkre állnak.

Azzal, hogy Önök a 168ora.hu portálon regisztrálnak, az általunk közzétett Adatvédelmi Szabályzat szerinti személyes adataikat közlik velünk, amelyeket Kiadónk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó rendelkezései alapján kezel és amelyeket a Be. fent hivatkozott rendelkezése alapján büntetőeljárás során a megkereső nyomozóhatóságnak megadni köteles.

Tájékoztatjuk Önöket arról is, hogy a jelen felhívásunk szerinti témában állásfoglalást kértünk a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságtól, amelyet portálunkon közzéteszünk azt követően, hogy az rendelkezésünkre áll.

Telegráf Kiadó Kft.

 

Hallgassa élőben! KLUBRÁDIÓ
Kedvezménykártya a 168 Órától

EDC kártya, akár Önnek is

Kedvezménykártya a 168 Órától

2014. július 10. csütörtök
Közösség
hu pi lilliput: …a folyócskán túl!...tegnapról!...adós... 14:13
...by hu pi lilliput!
kóbogár: te olvasol is, vagy csak írsz?.. Esetleg nem ... 13:04
Hát milyen országban élünk?
Kérdőjel: Azt hiszem, számára nagy csalódás ami Mo-n történt... 12:43
cOLOMBUS
step: A zasszonyt nem dicsérte? Pedig lehetne, mert úgy... 12:40
Orbán a király !
A Propeller hírei